Missie en Visie

Missie en Visie

Spring High is een leergemeenschap waar je vanuit vertrouwen kunt zijn én worden wie je bent. 

Vertrouwen is de kern van ons onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat iedere leerling op een positieve manier wil leren, leven en bijdragen aan onze leergemeenschap en later aan onze samenleving. Wij geloven dat leerlingen willen en kunnen. Wij geven ze de ruimte en het vertrouwen dat bij zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Wie zij zijn, wie zij willen zijn en wat zij willen worden, is de start van hun onderwijs. 

Onze missie is leerlingen op te leiden tot de wereldburger van morgen. De wereld van nu vraagt meer van burgers dan grondige feitenkennis. Weten wie wij zijn en wat wij kunnen en willen, is een belangrijk fundament om later een succesvol en zinvol leven te kunnen leiden. 

Binnen Spring High streven wij ernaar alle leerlingen, letterlijk en figuurlijk, in beweging te brengen. Letterlijk door elke dag een uur sport en bewegen aan te bieden en figuurlijk door met ons onderwijs aan te sluiten op hun capaciteit, ontwikkeling en interesse. Wij streven ernaar dat de leerlingen een maatschappelijke betrokkenheid op stedelijk, landelijk en globaal niveau ontwikkelen en dat zij in staat zijn hun talenten te benutten ten behoeve van goed leven en samenleven. 

 

Waarden, leidende principes en uitgangspunten 

Om onze Spring High Leergemeenschap vorm te geven, hebben wij een aantal uitgangspunten geformuleerd: 

 • Wij willen leren 
 • Relatie vinden wij belangrijk 
 • Diversiteit is een kracht 
 • Leren is een wederkerig proces 
 • Iedereen doet mee

 

Inhoud van ons onderwijs:

Onze leergemeenschap start op vierjarige leeftijd bij de vestiging Spring High GO in de onderbouw (groep 1 t/m 6 basisonderwijs). De onderbouw is vormgegeven als open ruimtes waar leerlingen van 4 tot 10 jaar door leerkracht en onderwijsondersteuners worden begeleid in hun leerproces. We kijken daarbij goed naar leerlingen, hebben zicht op wat zij in huis hebben, prikkelen hun nieuwsgierigheid en stimuleren hen om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. De fysieke omgeving geeft ruimte om op ontdekking te gaan. Leermaterialen vanuit het Montessori-onderwijs en een divers aanbod ontwikkelingsmateriaal wat jonge leerlingen voorbereid op het verwerven van taal- en rekenvaardigheden staan tot de beschikking van de leerling. De leerkracht/coaches spelen hierbij een begeleidende en stimulerende rol. Ook wordt er ingezet op samenwerken met andere leerlingen in verschillende leeftijden. 

Leerlingen uit diverse achtergronden en leeftijden ontmoeten elkaar en leren ieders wereld kennen. We omarmen deze diversiteit als een weerspiegeling van de stad Amsterdam en specifiek de wijk Nieuw-West. Spelenderwijs ontdekken de leerlingen de wereld, de verschillende denkwijzen en sociale aspecten van een ander. 

De ontmoeting vindt zowel binnen als buiten de muren van de school plaatst. Wij willen een gemeenschap creëren waar leerlingen van elkaar en van andere mensen uit de straat, wijk, stad leren wie zij al zijn èn hoe ze zich verhouden tot de ander. Hierbij is vertrouwen in jezelf en de ander van groot belang. 

 

Leerplanperiodes:

Op Spring High werken we in de jaarplanning aan drie Leerplanperiodes. In een tijdsbestek van 12 weken wordt ons onderwijs vormgegeven aan de hand van een “Kernthema” in een leerplan. In dit leerplan staan de leerstofdoelen voor de leerling uitgewerkt in leerlingentaal, zodat voor hen helder wordt waar ze aan gaan werken. Voor de leerdoelen houden wij ons vast aan de kerndoelen en referentieniveaus die vastgesteld zijn voor het basisonderwijs. 

Wij geloven in het werken aan leerlijnen, los van methodes als leidraad, omdat het ons richting geeft wat de volgende stap in de ontwikkeling van een leerling is. Voor bepaalde vakken is de volgorde van doelen heel belangrijk omdat er een opbouw in zit. Voor andere vakken, zoals wereldoriëntatie is er een vrijere keuze mogelijk en krijgt elk afzonderlijk domein een prominente rol binnen een van de thema’s. Leerlingen tonen aan de hand van de leerdoelen in het leerplan aan dat zij doelen behaald hebben. De verantwoordelijkheid voor het vastleggen van leerstofdoelen en bijbehorende opdrachten ligt in eerste instantie bij leerkracht/coach. Wanneer leerlingen er aan toe zijn kunnen zij zelf invulling geven aan opdrachten om aan te tonen dat zij doelen behaald hebben. Dit wordt gerapporteerd in een (digitaal) portfolio. 

Ons volledige curriculum is uitgewerkt in Leerdoelkaarten per vakgebied, daarnaast werken we aan de zes mondiale competenties van Deep Learning: karakterontwikkeling, burgerschap, samenwerking, communicatie, creativiteit, kritisch denken. Omdat wij er van overtuigd zijn dat leren ook buiten de muren van de school plaats vindt, werken we nauw samen met partners uit de wijk of de stad Amsterdam. Ook de samenwerking met vakdocenten van Lukida en culturele organisaties (Aslan, muziekcentrum, Krakeling) zien wij als een verrijking van ons curriculum. Naast de omgeving in en om de school, verandert de wereld in razend tempo. Dat vraagt wat van onze leerlingen en de skills die zij nodig hebben om in de maatschappij een zinvolle bijdrage te leveren. Om dit alles een plek te geven in ons onderwijs hebben we de volgende kernthema's vastgesteld voor de komende jaren. 

 • Mijn geschiedenis, familieverhalen, cultuur en tradities 
 • Identiteit, sport/lifestyle & bewegen, seksuele ontwikkeling
 • Mijn omgeving, aardrijkskunde, burgerschap, mondiale kennis
 • Hoe kan dat? STEAM*, maakonderwijs, tech/robotica 
 • “The story of stuff”, natuuronderwijs, circulaire economie/donut economie
 • In verbinding (ik, jij, wij), samenwerken en communicatie
 • Architectuur en kunstgeschiedenis

*STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. Onderwijs met als doel het creatief en wetenschappelijk denken bij leerlingen te versterken. Leren door te denken, ontdekken en doen met als basis de nieuwsgierigheid van de leerling. 

Kaders: wat hebben onze leerlingen nodig? 

We starten in de onderbouw iedere ochtend met een dagstart. Hier nemen we de tijd om even te landen in de schoolse omgeving vanuit de bekende huiselijke setting. Dit moment blikken we terug op de periode voor de dagstart (thuissituatie, hoe ben je opgestaan? En we bespreken dingen van voorgaande dag of actualiteiten) en we blikken vooruit op de dag die komen gaat, we nemen de planning door en geven ruimte voor gesprek, het delen van ervaring en belevenissen. Een eerste moment van verbinding met elkaar.

De populatie op Spring High is divers, een afspiegeling van de wijk waarin onze school staat. Deze diversiteit zien wij als kracht, de diverse achtergronden van onze leerlingen als rijkdom. Door de diversiteit binnen onze gezinnen (opvoedstijl, opleiding, economische status) zien wij dat onze leerlingen met een verschillende basis starten op school. Binnen onze leergemeenschap ontdekken leerlingen dat er naast hun ideeën, meningen en overtuigingen ook andere denkwijzen en werelden bestaan. 

Op Spring High werken we intensief samen met ouders/opvoeders. Om de overgang van de thuis- naar de schoolse situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn ouders/opvoeders in de ochtend welkom om aan te sluiten in de groep. Op twee momenten in de week gaan ouders gericht aan het werk met een groep leerlingen. Op deze manier stimuleren we onderwijsondersteunend gedrag bij ouders/opvoeders, geven inzicht in het huidige thema of project en zoeken aansluiting en raakvlak met het aanbod thuis.  

De diversiteit van onze leerlingpopulatie vraagt om een differentiatie in leeraanbod en leertijd. Het team van onze jongste leerlingen houdt nauwlettend in de gaten wanneer leerlingen de basis hebben gelegd van geletterdheid en gecijferdheid. Na het ontdekkend, onderzoekend en betekenisvol leren starten leerlingen met een meer gestructureerde leerlijn taal en rekenen en stellen we voor leerlingen korte leerplannen op. Binnen deze leerplannen werken de leerlingen aan het fundament van de basisvaardigheden. We vinden het hierbij belangrijk dat leerlingen betekenisvol leren en de motivatie en het zelfvertrouwen ervaren om optimaal te kunnen leren. In deze fase van het leerproces bepaalt de leerling doorgaans of het ergens wel of niet goed in is. Door hier gericht op in te zetten en te kijken naar de brede ontwikkeling van de leerling, leggen we hier het fundament voor het verdere leren en de leermotivatie, het zelfvertrouwen om verder te komen buiten je eigen kunnen. 

Ondersteuning van leerlingen:

Naast het ontwikkelen van passend lesmateriaal maken we gebruik van voor onderwijs geschikte lesmethodes. Deze worden veelal als bronnenboek gebruikt, zodat we zicht houden op de leerlijnen, leerdoelen en opdrachten van groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. 

Om leerlingen voor te bereiden op de digitale skills maken wij gebruik van de mogelijkheden van digitale leermiddelen (Junior Einstein/Gynzy), aansluitend op leerbehoefte van leerlingen. We kijken kritisch naar de digitale leeromgeving die inzicht geeft in leerontwikkeling, resultaten en manier van leren van leerlingen. Aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en evidence based leermateriaal wordt ingezet zodat leerlingen digitaal kunnen inoefenen en uitwerken wat zij in de instructies en begeleid werkmomenten met leerkracht of onderwijsondersteuner aangeboden hebben gekregen. 

Op Spring High geloven we dat leerlingen uit zichzelf willen leren en ontwikkelen. Iedereen wordt in basis nieuwsgierig en onderzoekend geboren, vastberaden om de wereld (met enige vorm van zelfvertrouwen en onbezonnenheid) tegemoet te treden. Met de veiligheid van opvoeders in je nauwe omgeving ontwikkelen (jonge) kinderen zich op een natuurlijke manier en vergroten stapsgewijs het contact met de wereld om hen heen en de mensen die ze binnen deze wereld ontmoeten. 

In het onderwijs spelen we daarop in door de omgeving veilig in te richten en het materiaal voor kinderen beschikbaar neer te zetten. We geloven niet in het aanreiken van lesmateriaal volgens een door methodemakers opgestelde jaarplanning. Ieder kind ontwikkelt zich binnen de eigen kaders en mogelijkheden. 

Ons onderwijs biedt leerlingen op deze manier een veilige context van waaruit zij stap voor stap kennis maken met de wereld om hen heen. Leerlingen leren op deze manier niet in afhankelijkheid van de leerkracht, maar vooral zelf en van en met elkaar. 

 

Schoolondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid (kunnen) worden. Terug

August Alleb├ęplein 17

1062 AA Amsterdam

06 4856 4105

e.devries@nullspringhigh.nl